subtype

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Type

Määritelmä

  • KUVAUS: Identifioi jonkin kategorian alakategorian
  • ESIM: Moni huumorin LAJI on vessan seinältä kotoisin, ja joku niistä olisi voinut sinne jäädäkin. (Type)

Muita huomioita

Kehyksessä Type subtype on useimmiten myös KLE.

Esiintyy kehyksissä

Type -- HeidiHal - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback