substance

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Active_substance, Altered_phase, Dunking, Ingest_substance, Part_piece, Shapes, Soaking_up ja Substance

Määritelmä

  • KUVAUS: identifioi aineen, josta tai jonka toiminnasta/ominaisuuksista on puhe
  • ESIM: Liikenteen päästöjä voidaan leikata todella radikaalisti vasta NESTEYTETTYÄ vetyä tai kaasua käyttävien polttokennomoottorien avulla. (Altered_phase)
    Sitten kaikki KASTAVAT lusikkansa rokkaan ja tekevät ristin pöytään. (Dunking)
    Tuuli katkaisi lipputangon Kangasniemellä Muutaman minuutin tuulen PYÖRRE heivautteli Kangasniemeä lauantaiehtoona klo 16 kieppeissä. (Shpaes)
    Ensimmäisiä lumen HIUTALEITA tulee ensi syksynä jo Syysmatin päivän aikoina. (Part_piece)

Muita huomioita

Kehys Altered_phase on FrameNetissä nykyään nimellä Cause_change_of_phase tai Change_phase ja niissä ei enää käytetä elementtiä substance (vaan undergoer).

Esiintyy kehyksissä

Active_substance, Altered_phase, Dunking, Ingest_substance, Ingestion, Part_piece, Shapes, Soaking_up, Substance -- HeidiHal - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback