subset

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Partitive

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin osajoukko, joka sisältyy johonkin isompaan joukkoon
  • ESIM: Haluaako joku KOLLEGOISTA käyttää puheenvuoron ryhmän puolesta ja perustella tämän pyynnön? (Partitive)

Esiintyy kehyksissä

Partitive -- HeidiHal - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback