subregion_bodypart

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Cause_harm

Määritelmä

  • KUVAUS: identifioi ruumiinosasta sen tarkan kohdan, jota vahingoitetaan
  • ESIM: Häntä LYÖTIIN veitsellä selän alaosaan , jolloin hän vaipui lattialle. (Cause_harm)

Esiintyy kehyksissä

Cause_harm

-- HeidiHal - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback