subpart

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Breaking_off, Clothing_parts ja Temporal_subregion ja reunaelementti kehyksessä Text

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin suuremman kokonaisuuden osa. Esimerkiksi ehyksessä Text pienemmät tekstiyksiköt, jotka muodostavat kuvatun tekstin kokonaisuuden.
  • ESIM: Frentzenin autosta IRTOSI ilmanohjain kesken kisan. (Breaking_off)
    Olisiko teillä joitakin hauskoja KENGÄNNAUHOHA , joista voisin valita yhdet?
    Heinäkuun LOPUSTA syyskuun puoliväliin hän suoritti yhdessä taiteilija Uuno Segerstrålen kanssa pitkän kiertomatkan Länsi-Aunuksen kyliin. (Temporal_subregion)

Muita huomioita

kehyksessä Clothing_subpart ja Temporal_subregion tämä kehyselementti on sulautunut kehyksen laukaisevaan elementtiin.

Esiintyy kehyksissä

Breaking_off, Clothing_parts, Temporal_subregion, Text -- HeidiHal - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2018 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback