subordinate

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Subordinates_and_superiors

Määritelmä

  • KUVAUS: Jonkun esimiehen tai vastaavat alainen
  • ESIM: Kyykäärme lienee ollut se saatanan KÄTYRI , joka Jumalan luomisihanteen — ihmisen, tahrasi. (Subordinates_and_superiors)
    Pääministerin ja hänen ALAISTENSA erinomaiset ponnistukset ovat saaneet aikaan kiitettäviä tuloksia. (Subordinates_and_superiors)

Esiintyy kehyksissä

Subordinates_and_superiors -- HeidiHal - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback