submittor

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Submitting_documents

Määritelmä

  • KUVAUS: Henkilö, joka luovuttaa hallussaan olevia dokumentteja jollekin auktoriteetille
  • ESIM: Erikoistutkija Pekka Tiaisen johtama työryhmä JÄTTI raporttinsa maanantaina työministeriön kansliapäällikölle Pertti Sorsalle. (Submitting_documents)
    EU:n tutkimusohjelmiin suomalaiset LÄHETTIVÄT hakemuksia yli 900, joista rahoitetaan noin kolmeasataa. (Submitting_documents)

Esiintyy kehyksissä

Submitting_documents

-- HeidiHal - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback