subject

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Education_teaching ja Studying

Määritelmä

  • KUVAUS: Se tiedon tai taidon alue, jota joku opettaa tai opiskelee
  • ESIM: Lapintie OPETTI kuvaamataitoa Heinolan seminaarissa 1960- luvulla. (Education_teaching)
    Alun perin hän OPISKELI musiikkia, kiinnostui sitten erityisesti vanhasta musiikista ja sitä tietä myös cembaloiden rakentamisesta. (Studying)

Esiintyy kehyksissä

Education_teaching, Studying -- HeidiHal - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback