subevent

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksissä Activity_ongoing ja Activity_start

Määritelmä

  • KUVAUS: Identifioi jonkin tapahtuman tai toiminnan, joka tapahtuu yhtäaikaisesti kehyksen kuvaaman toiminnan (aloittamisen, toiminnan jatkamisen) kanssa
  • ESIM: Me ALOITIMME keskustelun itsemme kanssa kysymyksellä, mikä olisi ollut Suomen kannanotto Saksan ja Venäjän välisessä sodassa, jollei Venäjä olisi 1939 vetänyt meitä sodan piiriin. (Activity_start)

Muita huomioita

Nykyään FrameNetissä nimellä co_timed_event

Esiintyy kehyksissä

Activity_ongoing, Activity_start -- HeidiHal - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback