sub_source

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Emitting

Määritelmä

  • KUVAUS: Jokin osa esinteestä (tai muusta fyysisestä objektista), joka erittää tai säteilee jotakin
  • ESIM: Sen sijaan esimerkiksi Keski-Aasian vuorilla kasvin rauhasmaiset solurykelmät ERITTÄVÄT pihkaa, jossa huumaavasti vaikuttavat aineet muodostuvat. (Emitting)

Esiintyy kehyksissä

Emitting -- HeidiHal - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback