style

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksissä, joissa kuvaillaan esimerkiksi vaatteita, asusteita tai tapahtumia

Määritelmä

  • KUVAUS: identifioi tyylisuuntauksen tai teeman, jonka mukainen kuvailtu kohde on
  • ESIM: Hääkimono voi tuntua erityisen raskaalta juuri Masakosta, joka on tunnettu rennoista ja urheilullisista ASUISTAAN. (Clothing)
    Klo IV Mikkelin kansalaisopistolla lausuntapiirin järjestämät ILTAMAT teemalla Elettiin sitä ennenkin. (Social_event)

Esiintyy kehyksissä

Accoutrements, Clothing, Containers, Social_event

-- HeidiHal - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback