stuff

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Measure_linear_extent, Measure_mass ja Measure_volume

Määritelmä

  • KUVAUS: Aine tai materiaali, jonka jotakin ominaisuutta mitataan
  • ESIM: Sen päälle tuli 2 CM hienoa valkeaa hiekkaa, jotta kavioille ja nivelille el koituisi vahinkoa kovasta alustasta. (Measure_linear_extent)
    Kokonainen naula kuivaa hiivaa sisältää vähemmän kuin osasen MILLIGRAMMASTA B vitamiineja. (Measure_mass)

Esiintyy kehyksissä

Measure_linear_extent, Measure_mass, Measure_volume

-- HeidiHal - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback