studio

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Behind_the_scenes

Määritelmä

  • KUVAUS: Identidioi tuotantoyhtiön tai muun organisaation, joka tekee jonkin produktion
  • ESIM: Sarjan TUOTTAJA Lorimar Pictures ilmoitti tiistaina, että Dallasin viimeinen osa esitetään amerikkalaistelevisiossa toukokuun alkupuolella. (Behind_the_scenes)

Esiintyy kehyksissä

Behind_the_scenes -- HeidiHal - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback