student

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Education_teaching ja Student

Määritelmä

  • KUVAUS: Henkilö, joka saa opetusta tavallisesti joltakin opettajalta
  • ESIM: Kari Leppänen tietää, että motoristeja KOULUTTAVAN opettajan on oltava uskottava. (Education_teaching)
    Ennen täysammattilaisuuttaan Ellen Lohr OPISKELI kemiaa. (Studying)

Esiintyy kehyksissä

Education_teaching, Studying -- HeidiHal - 2015-02-17

Topic revision: r1 - 2015-02-17 - heidihal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback