stimulus

  • TYYPPI: yleinen ydinelementti tunnetiloja kuvaavissa kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: Tunteen tai ajatuksen aiheuttava/herättävä asia.
  • ESIM: Olemme erittäin HÄMMÄSTYNEITÄ, kun nimimerkki väittää Rantakylässä olevan urheilutoiminnan tyhjiön . (Emotion_directed)
    Esitys oli MUKAANSATEMPAAVA. (Mental_stimulus_stimulus_focus)

Esiintyy kehyksissä

Annoyance, Emotion_directed, Emotion_heat, Emotions_by_stimulus, Emotions_of_mental_activity, Emotions_success_or_failure, Evoking, Experiencer_obj, Expressing_publicly, Ineffability, Just_found_out, Mental_stimulus_exp_focus, Mental_stimulus_stimulus_focus, Stimulus_focus

-- JuhaLuu - 2015-02-06

Topic revision: r1 - 2015-02-06 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback