status

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Documents

Määritelmä

  • KUVAUS: ominaisuus tai tila, jonka dokumentti todistaa kantajastaan.
  • ESIM: Kolmannessa perusteessa vaaditaan, että asianomaisen kansalaisen on esitettävä diplomaatti- tai konsuliedustustolle TODISTUS kansalaisuudestaan joko passin, henkilötodistuksen tai muun asiakirjan avulla. (Documents)

Muita huomioita

Esimerkki haettu Korpista.

Esiintyy kehyksissä

Documents

-- JuhaLuu - 2015-02-06

Topic revision: r1 - 2015-02-06 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback