static_object

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Friction

Määritelmä

  • KUVAUS: esine tai alusta jota vasten toinen objekti liikkuu, aiheuttaen kitkaa.
  • ESIM: Tuolinjalat RAAPIVAT permantoa Madame Julien kääntyessä takaisin. (Friction)

Esiintyy kehyksissä

Friction

-- JuhaLuu - 2015-02-06

Topic revision: r1 - 2015-02-06 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback