state

  • TYYPPI: yleinen, käytöltään hieman heterogeeninen ydin- tai reunaelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: asioiden tila tai mieliala, ydinelementti.
  • ESIM: Pohjois-Korea KUMOSI hälytystilan . (Cause_to_end)
    Itse asiassa Italia on OLLUT OLEMASSA nykymuotoisena valtiona vasta vuodesta 1861, vain reilut sata vuotta. (Existence)

Muu käyttö

  • KUVAUS: entiteetin tila ulkopuolisen havaitsijan näkemänä, reunaelementti.
  • ESIM: Helsingin pelastuslaitoksen sukeltajat LÖYSIVÄT miehen menehtyneenä noin 25 metrin päästä rannasta. (Becoming_aware)

Esiintyy kehyksissä

Appearance (nykyään Give_impression), Arrest, Becoming_aware, Biological_urge, Cause_to_continue, Cause_to_end, Emotion_directed, Evaluative_comparison, Existence, Justifying, Perception_active, Perception_experience, State_continue, State_of_entity, Timespan

-- JuhaLuu - 2015-02-06

Topic revision: r1 - 2015-02-06 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback