standing

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Membership

Määritelmä

  • KUVAUS: jäsenen asema ryhmässään, jäsenyyden aste.
  • ESIM: Vuotta myöhemmin Blomstedtista tuli valtuuskunnan varsinainen JÄSEN ja v. 1927 sen puheenjohtaja. (Membership)

Esiintyy kehyksissä

Membership

-- JuhaLuu - 2015-02-06

Topic revision: r1 - 2015-02-06 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback