standard_item

  • TYYPPI: ydinelementti kahdessa vertailua kuvaavassa kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: Asia tai entiteetti, johon toista verrataan (mahdollisesti jollain erikseen mainitulla parametrilla).
  • ESIM: Hän sanoo , että matalapalkkaiseen työhön hakevat suomalaiset eivät VEDÄ VERTOJA ulkomaalaiselle työvoimalle . (Evaluative_comparison)
    Sen heikkouksia ovat kuitenkin hintataso ja hintatietojen saatavuus , joissa julkinen terveydenhuolto PÄIHITTÄÄ yksityiset . (Surpassing)

Esiintyy kehyksissä

Evaluative_comparison, Surpassing

-- JuhaLuu - 2015-02-06

Topic revision: r1 - 2015-02-06 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback