standard_attribute

  • TYYPPI: ydinelementti kahdessa vertailua kuvaavassa kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: Asioita tai entiteettejä verrattaessa vertailukohdan taso jollain parametrillä.
  • ESIM: Työttömyysturvatoimikunnan ehdotuksessa tuen määrä VASTASI peruspäivärahaa , joka on tällä hetkellä 116 markkaa. (Evaluative_comparison)
    Hän kehuskeli joukkueensa pudotuspelien kokemuksella ja odotti pelaajiensa YLITTÄVÄN rutiinitasonsa , mikä hänen mukaansa riittää viemään kotiedun HIFKlta. (Surpassing)

Esiintyy kehyksissä

Evaluative_comparison, Surpassing

-- JuhaLuu - 2015-02-06

Topic revision: r1 - 2015-02-06 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback