speed

  • TYYPPI: suhteellisen yleinen reunaelementtinä, ydinelementti kehyksessä Speed_description

Määritelmä

  • KUVAUS: Liikkeen tai prosessin nopeus.
  • ESIM: Lannoitteiden hinnat ovat NOUSSEET nopeasti . (Change_position_on_a_scale)
    Sitten hän TALLUSTI verkkaisesti kohti laiturilla onkivaa poikaa ja jäi kiinnostuneen näköisenä seuraamaan tämän puuhia. (Self_motion)
    Hannu Mattilan arvion mukaan hänen junansa NOPEUS oli alikulun kohdalla noin 80 kilometriä tunnissa . (Speed_description)

Esiintyy kehyksissä

Body_movement, Bringing, Change_direction, Change_of_consistency, Change_of_phase, Change_position_on_a_scale, Corroding, Corroding_caused, Departing, Emitting, Evading, Fleeing, Impact, Motion, Motion_noise, Operate_vehicle, Placing, Proliferating_in_number, Quitting_a_place, Rotting, Self_motion, Speed (nykyään Speed_description)

-- JuhaLuu - 2015-02-06

Topic revision: r1 - 2015-02-06 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback