specified_entity

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Adducing

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti jonka henkilö katsoo täyttävän tietyn argumentaatiotehtävän.
  • ESIM: Poikkeus, joka sallii asianosaisen vaatimuksensa tueksi ESITTÄÄ todisteena oman tilikirjansa , syntyi aikana, jolloin asianosainen ei saanut olla todistajana omassa asiassaan. (Adducing)

Muita huomioita

Kehys Mention on virheannotointi, siellä pitäisi olla specified_content

Esiintyy kehyksissä

Adducing

-- JuhaLuu - 2015-02-06

Topic revision: r1 - 2015-02-06 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback