specified_content

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Mention

Määritelmä

  • KUVAUS: henkilön mainitsema selvärajainen entiteetti tai asiaintila.
  • ESIM: Ilmoittajan täytyy MAINITA oma nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa . (Mention)

Muita huomioita

Semanttisesti läheinen mutta vähemmän konkreettinen elementti on message, väite joka kuulijan halutaan saavan tietoonsa.

Esiintyy kehyksissä

-- JuhaLuu - 2015-02-06
Topic revision: r1 - 2015-02-06 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback