specialty

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Medical_specialties

Määritelmä

  • KUVAUS: lääketieteen haara tai erikoistumisala. Yleensä samalla KLE.
  • ESIM: Hän sai psykiatrian ja NEUROLOGIAN erikoislääkärin oikeudet v. 1943. (Medical_specialties)

Esiintyy kehyksissä

Medical_specialties

-- JuhaLuu - 2015-02-06

Topic revision: r1 - 2015-02-06 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback