speaker

  • TYYPPI: yleinen ydinelementti (joskus myös reunaelementti, ainakin Hearsay) kommunikaatiota kuvaavissa kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: sanallisesti viestivä henkilö tai metonyymisesti laajempi taho
  • ESIM: Valituksi tullut insinööri Tauno Manninen KIELTÄYTYI virkaa vastaanottamasta. (Agree_or_refuse_to_act)
    Sain hyvin surumielisen VASTAUKSEN häneltä . (Communication_response)
    Pekka VALEHTELI minulle. (Prevarication)

Esiintyy kehyksissä

Adducing, Agree_or_refuse_to_act, Attempt_suasion, Attributed_information, Become_silent, Bragging, Candidness, Commitment, Communicate_categorization, Communication, Communication_manner, Communication_means, Communication_noise, Communication_response, Convey_importance, Encoding, Fining, Hear (nykyään Hearsay), Labeling, Name_conferral, Predicting, Prevarication, Questioning, Reading_aloud, Reassuring, Referring_by_name, Renunciation, Request, Respond_to_proposal, Reveal_secret, Silencing, Speak_on_topic, Spelling_and_pronouncing, Statement, Suasion, Talking_into, Telling, Volubility

-- JuhaLuu - 2015-02-06

Topic revision: r1 - 2015-02-06 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback