source_symbol

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Have_as_translation_equivalent

Määritelmä

  • KUVAUS: käännettävä sana tai symboli alkuperäisessä representaatiossa (tav. alkukielellä).
  • ESIM: Niin on esim. ruots . konstatera säännöllisesti KÄÄNNETTY suomeksi sanalla todistaa, vaikkei tämä sana läheskään aina ole sopiva. (Have_as_translation_equivalent)

Muita huomioita

Esimerkki haettu Korpista hyvien annotaatioiden puuttuessa.

Esiintyy kehyksissä

Have_as_translation_equivalent

-- JuhaLuu - 2015-02-05

Topic revision: r1 - 2015-02-05 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback