source_of_legal_authority

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Arrest

Määritelmä

  • KUVAUS: pidätyksen syy kuvattuna lakiteknisesti.
  • ESIM: Valvontaiskujen aikana OTETTIIN KIINNI rikoksesta epäiltyinä 43 henkilöä, joista pidätettiin 17. (Arrest)

Esiintyy kehyksissä

Arrest

-- JuhaLuu - 2015-02-05

Topic revision: r1 - 2015-02-05 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback