source_of_information

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Reference_text

Määritelmä

  • KUVAUS: viitattu teksti joka sisältää tietyn informaation.
  • ESIM: KATSO reitti tämän lehden kirkollisista ilmoituksista . (Reference_text)

Esiintyy kehyksissä

Reference_text

-- JuhaLuu - 2015-02-05

Topic revision: r1 - 2015-02-05 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback