sound_source

  • TYYPPI: ydinelementti ääntä kuvaavissa kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: äänen tuottava entiteetti.
  • ESIM: Putkassa oli rattoisaa aikaa miettiä, mitä jos tietokone olisi PIIPANNUT Venäjän tai Kiinan tullissa. (Make_noise)
    Joutsenten toitotusta on kuulunut jo pitkään, mutta järveä hallitsevat enimmän aikaa lokkien HUUDOT . (Vocalizations)

Esiintyy kehyksissä

Make_noise, Sound_movement, Sounds, Vocalizations

-- JuhaLuu - 2015-02-05

Topic revision: r1 - 2015-02-05 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback