sound_maker

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Cause_to_make_noise

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti joka tuottaa äänen, elollisen toimijan toiminnan seurauksena.
  • ESIM: Juhani TOITOTTI torvea , yrittäen saada yhden kutsumattomista vieraista peräänsä. (Cause_to_make_noise)

Esiintyy kehyksissä

Cause_to_make_noise

-- JuhaLuu - 2015-02-05

Topic revision: r1 - 2015-02-05 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback