sound

  • TYYPPI: ydinelementti kahdessa ääntä kuvaavassa kehyksessä

Määritelmä

  • KUVAUS: itse ääneen viittaava ilmaisu, verbien tapauksessa usein KLE:iin sulautuneena.
  • ESIM: Putkassa oli rattoisaa aikaa miettiä, mitä jos tietokone olisi PIIPANNUT Venäjän tai Kiinan tullissa. (Make_noise)
    Reijo Taipaleen Satumaa KAIKUU Anttolanhovin kuntoutuskäytävän kattokaiuttimista. (Sound_movement)

Esiintyy kehyksissä

Make_noise, Sound_movement

-- JuhaLuu - 2015-02-05

Topic revision: r1 - 2015-02-05 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback