sought_entity

  • TYYPPI: ydinelementti erilaisissa etsimistä kuvaavissa kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: etsitty tai tavoiteltu entiteetti.
  • ESIM: Me LÖYSIMME hänet kolmannella viikolla. (Locating)
    Aiemmin oletettiin , että harja toimi snorkkelin tapaan, kun dinosaurus ETSI ruokaa veden alta. (Seeking)

Esiintyy kehyksissä

Locating, Scouring, Seeking, Seeking_to_achieve

-- JuhaLuu - 2015-02-05

Topic revision: r1 - 2015-02-05 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback