society

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Custom

Määritelmä

  • KUVAUS: yhteisö jossa KLE:n ilmaisema tapa on voimassa
  • ESIM: Samalla kalastus- ja metsästysoikeus sidottiin maanomistukseen vastoin paikallisia TAPOJA. (Custom)
    Rehtorien vuoropuhelussa on ollut ruutia , niin kuin tiedeyhteisöjen parhaisiin PERINTEISIIN kuuluukin. (Custom)

Esiintyy kehyksissä

Custom

-- JuhaLuu - 2015-02-05

Topic revision: r1 - 2015-02-05 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback