social_event

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Social_event

Määritelmä

  • KUVAUS: tapahtuma johon ihmiset kokoontuvat, esim. juhlatilaisuus.
  • ESIM: ICL järjestää leiripaikallaan GRILLIJUHLAT soutajille ja heidän puolisoilleen. (Social_event)

Muita huomioita

Tyypillisesti samalla kehyksen laukaiseva elementti.

Esiintyy kehyksissä

Social_event

-- JuhaLuu - 2015-02-05

Topic revision: r1 - 2015-02-05 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback