social_actor

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Suspiciousness

Määritelmä

  • KUVAUS: käytöksellään epäilyksiä herättävä yksilö.
  • ESIM: Nurkissa hiiviskelee lisäksi HÄMÄRÄPERÄINEN nuorukainen , jolla vaikuttaisi olevan yhteyttä huumepiireihin. (Suspiciousness)

Esiintyy kehyksissä

Suspiciousness

-- JuhaLuu - 2015-02-05

Topic revision: r1 - 2015-02-05 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback