sleeper

  • TYYPPI: ydinelementti nukkumisaiheisissa kehyksissä

Määritelmä

  • KUVAUS: nukkuva tai muuten alentuneessa tajunnan tilassa oleva toimija.
  • ESIM: Nukuin niin herkästi, että palotikkailta kuuluvien hiipivien askelten ääni HAVAHDUTTI minut hereille, ja olin pystyssä kuin raketti. (Cause_to_wake)
    Leijona TORKKUU päivisin pensastoissa ja kallionkoloissa. (Sleep)

Esiintyy kehyksissä

Cause_to_wake, Fall_asleep, Sleep, Waking_up

-- JuhaLuu - 2015-02-05

Topic revision: r1 - 2015-02-05 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback