sleep_state

  • TYYPPI: heräämiseen liittyvä ydin- (Waking_up) tai reunaelementti (Cause_to_wake)

Määritelmä

  • KUVAUS: alentuneen tietoisuuden tila josta henkilö herää
  • ESIM: Tuttu ääni HAVAHDUTTI hänet alakuloisesta mietinnästään . (Cause_to_wake)
    Moni HERÄSI unestaan sateen voimakkaaseen ropinaan. (Waking_up)

Esiintyy kehyksissä

Cause_to_wake, Waking_up

-- JuhaLuu - 2015-02-05

Topic revision: r1 - 2015-02-05 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback