skill

  • TYYPPI: taitoa kuvaava ydinelementti

Määritelmä

  • KUVAUS: opetettu tai opittu (usein käden) taito
  • ESIM: Navajo-intiaani OPETTI hiekkamaalausta Rantasalmella. (Education_teaching)
    Mutta ranskalainen kondiittori on sen sijaan MESTARI saamaan kaikkiin valmisteisiin sen erikoisen pikantin makuvivahteen, joka tekee tuotteet erikoisen miellyttäväksi nauttia . (Expertise)

Esiintyy kehyksissä

Education_teaching, Expertise

-- JuhaLuu - 2015-02-05

Topic revision: r1 - 2015-02-05 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback