size_change

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Cause_expansion

Määritelmä

  • KUVAUS: koon muutos.
  • ESIM: Nykyisin radan pituus on vain 450 metriä, joten suunnittelemme radan PIDENTÄMISTÄ parilla sadalla metrillä .

Muita huomioita

Useimmat tämän kehyksen annotaatiot kyseenalaisia sillä kuvaavat jotain muuta kuin fyysisen koon muutosta. Esimerkki haettu Korpista.

Esiintyy kehyksissä

Cause_expansion

-- JuhaLuu - 2015-02-05

Topic revision: r1 - 2015-02-05 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback