size

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Measure_volume

Määritelmä

  • KUVAUS: tilavuusmitan kokomäärite.
  • ESIM: Sillä rahallahan saisi ison TUOPIN olutta korttelikapakassa! (Measure_volume)
    Siksi lastattiinkin lentokoneeseen 500 paunan PAKETILLISTA jyviä ja kone lenteli yli autioseutujen , joissa linnut oleskelivat. (Measure_volume)

Esiintyy kehyksissä

Measure_volume

-- JuhaLuu - 2015-02-05

Topic revision: r1 - 2015-02-05 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback