situation

  • TYYPPI: ydinelementti erityisesti kokemusta kuvaavissa kehyksissä. Myös reunaelementti kehyksessä Being_at_risk.

Määritelmä

  • KUVAUS: tilanne joka vaikuttaa toimijaan (vähintään tunnetasolla) tai tilanne johon toimija vaikuttaa.
  • ESIM: Ottelun ensimmäisellä puoliajalla Kampparit HALLITSI ottelua miten tahtoi . (Dominate_situation)
    Näiden ostopäätösten pitäisi OHJATA vakuutuksenantajia vakuutustuotteiden kehittämisessä ja hinnoittelussa. (Influence_of_event_on_cognizer)
    Tällä hetkellä on Suomen kansa AHDINGOSSA . (Predicament)

Muu käyttö

  • KUVAUS: Kehyksessä Being_at_risk tilanne jossa arvokas asia on joko turvassa tai vaarassa.
  • ESIM: - Vuotoksen jälkeen ovat lijoen keski- ja yläjuoksu sekä Ounasjoki UHATTUINA, hän totesi. (Being_at_risk)

Esiintyy kehyksissä

Being_at_risk, Dominate_situation, Influence_of_event_on_cognizer, Others_situation_as_stimulus, Predicament, Reassuring, Risky_situation

-- JuhaLuu - 2015-02-05

Topic revision: r2 - 2015-02-05 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback