simulated_entity

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Posing_as

Määritelmä

  • KUVAUS: entiteetti joka henkilö (tyypillisesti harhautustarkoituksessa) esittää olevansa
  • ESIM: Mari Rantasila painottaa, että ne, jotka tulevat hakemaan näytelmästä puhdasta IMITAATIOTA Billie Holidaysta , joutuvat pettymään. (Posing_as)

Esiintyy kehyksissä

Posing_as

-- JuhaLuu - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback