signatory

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Sign_agreement

Määritelmä

  • KUVAUS: sopimuksen allekirjoittaja(taho)
  • ESIM: Valtion edustajat tulevat ALLEKIRJOITTAMAAN sopimuksen Rantasalmelle toukokuun lopulla. (Sign_agreement)
    Ukrainassa palvelevat sotilaat ALLEKIRJOITTIVAT uskollisuusvalansa tasavallan omalle armeijalle. (Sign_agreement)

Esiintyy kehyksissä

Sign_agreement

-- JuhaLuu - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback