sign_1

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Word_relations

Määritelmä

  • KUVAUS: sana, joka on jossain kielellisessä suhteessa (esim. semanttisessa tai äänteellisessä) toiseen sanaan (sign_2).
  • ESIM: Tuskin voidaan perustelematta etiikan SYNONYYMINA käyttää "oppia oikeasta". (Word_relations)

Muita huomioita

Sign_1- ja sign_2 -elementtien järjestys kyseenalainen, voisi ajatella toisinkin päin.

Esiintyy kehyksissä

Word_relations

-- JuhaLuu - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2018 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback