sign

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Spelling_and_pronouncing

Määritelmä

  • KUVAUS: kirjoitettava tai äännettävä muoto-merkitys-pari, usein siis sana
  • ESIM: Toivon, että ÄÄNNÄN nimenne oikein.

Muita huomioita

Esimerkki haettu Korpista.

Esiintyy kehyksissä

Spelling_and_pronouncing

-- JuhaLuu - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback