side_2

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksissä Hostile_encounter ja Partiality

Määritelmä

  • KUVAUS: Väkivaltaisen yhteenoton se osapuoli, johon hyökkäys kohdistuu, lauseen näkökulmasta. Yleensä jälkimmäisenä mainittu.
  • ESIM: Afrikkalaisia maahanmuuttajia vastustavat kaupunkilaiset OTTIVAT YHTEEN mellakkapoliisin kanssa . (Hostile_encounter)
    Jääkäriliikehän oli Venäjän vallan aikana juridisesti selvin mahdollinen maanpetos, kun jääkärit SOTIVAT ase kädessä Saksan armeijassa Venäjää vastaan . (Hostile_encounter)

Muu käyttö

  • KUVAUS: Kehyksessä Partiality kahdesta kiistan tai valintatilanteen osapuolesta se, johon verrataan (yleensä jälkimmäisenä mainittu).
  • ESIM: Ihmiset PITÄVÄT ENEMMÄN sellaisista kirjoista, jotka miellyttävät heitä, kuin sellaisista, jotka opettavat heitä . (Partiality)

Esiintyy kehyksissä

Hostile_encounter, Partiality

-- JuhaLuu - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback