side

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Taking_sides

Määritelmä

  • KUVAUS: Henkilö tai taho josta on muodostettu mielipide puolesta tai vastaan.
  • ESIM: Myönteisimpiä olivat radikaalit liberaalit ja Labour-puolueen KANNATTAJAT. (Taking_sides)

Esiintyy kehyksissä

Taking_sides

-- JuhaLuu - 2015-02-20

Topic revision: r1 - 2015-02-20 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback