shape_prop

  • TYYPPI: reunaelementti kehyksessä Shapes

Määritelmä

  • KUVAUS: muodon tarkentava attribuutti.
  • ESIM: Silminnäkijöiden kertoman mukaan taivaalla näkyi suuri TULIPALLO ennen voimakasta räjähdystä. (Shapes)
    Sen jälkeen kuletetaan kapulaa vahvalla tasasella painolla pitkulaisissa SOIKIOISSA tai murtoviivoissa hankauspaperia pitkin. (Shapes)

Muita huomioita

Hyvin samankaltainen kuin ylenen elementti Descriptor.

Esiintyy kehyksissä

Shapes

-- JuhaLuu - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback