shape

  • TYYPPI: ydinelementti kehyksessä Shapes

Määritelmä

  • KUVAUS: geometrinen muoto tai muodon kuvaama kappale jotain ainetta.
  • ESIM: Silminnäkijöiden kertoman mukaan taivaalla näkyi suuri TULIPALLO ennen voimakasta räjähdystä. (Shapes)
    Korissa on lastuvillapatja, jonka päälliseen olen leikannut ison SOIKION . (Shapes)

Muita huomioita

Sisältyy yleensä kehyksen laukaisevaan elementtiin. Suomen yhdyssanojen vuoksi myös elementti Substance on usein inkorporoituna (1. esimerkki yllä).

Esiintyy kehyksissä

Shapes

-- JuhaLuu - 2015-02-03

Topic revision: r1 - 2015-02-03 - JuhaLuu
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback